Ban lãnh đạo
 • Trần Huy Thụy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Email:
   hoangta@tentinh.gov.vn